شرایط کارآموزی سن: بالای ۱۵ سال و زیر…

    10,000,000ریال – 30,000,000ریال